Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.tvojcas.sk. Podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je právnická osoba

Pay deposit s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 53175913, DIČ: 2121295198, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 51813/N

(ďalej len „prevádzkovateľ“) a kupujúceho (ďalej len „zákazník“).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.tvojcas.sk. Zmluva sa uzatvára medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Pre uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné, aby zákazník urobil objednávku na stránke prevádzkovateľa a poskytol mu kontaktné a osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a tiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.

Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“) bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzavretie obchodnej zmluvy. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Súčasťou dodávky je faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list, návod a iné potrebné dokumenty. Pokiaľ sa v dodávke nenachádzajú potrebné dokumenty zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný v čo najkratšom čase zákazníkovi požadované dokumenty dodať.

V zmysle zákona sa objednávateľ zaväzuje, že prevezme tovar a zaplatí požadovanú čiastku. V prípade ak tak neurobí, je povinný zaplatiť všetky náklady s poštovným a balným. Akákoľvek argumentácia či odôvodnenie neprevzatia (napr. Neobdržanie oznámenia a pod.) sú považované za účelové. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim akokoľvek zmierne dohodnúť, nezostáva nám nič iné, než si uplatniť pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu.

Platobné podmienky, dodacie podmienky a možnosti dopravy

Za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť prostredníctvom:

Dobierka – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky

Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Každý tovar má uvedenú dostupnosť tovaru, avšak prevádzkovateľ si vyhradzuje zmenu dostupnosti tovaru. Pokiaľ nebude pri tovare uvedené inak, alebo pokiaľ sa strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia. Tovar, ktorý máme na sklade a je objednaný do 12:00, odosielame ešte v deň objednania. Doporučujeme však zákazníkovi overiť dostupnosť tovaru ešte telefonicky.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom. Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí. Pri zistení závady je potrebné hneď kontaktovať prevádzkovateľa.

Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie na spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov, (ďalej len GDPR)

 1. Dotyčná osoba – kupujúci / návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
 2. Príjemcovia osobných údajov účtovná spoločnosť, kuriér DHL, kuriér GLS
 3. Dotyčná osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napríklad o právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, o práva namietať proti spracovaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

 1. Účely spracovania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
 1. Právny základ spracovania osobných údajov: a) Spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracovanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 2. Doba uchovávania osobných údajov – 20 rokov

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie na spracovanie osobných údajov uvedených vyššie, a tiež:

 1. Účely spracovania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
 1. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 1. Doba uchovávania osobných údajov – 5 rokov

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie na spracovanie osobných údajov uvedených vyššie, a tiež:

 1. Účely spracovania osobných údajov: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, zboží.cz, ceneo.pl

Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

 1. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 1. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „Session cookie“, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené v prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zatvoríte, a dlhodobé tzv. „Persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, než je ručne. neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Heuréka – overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov predávajúceho ao zmene niektorých zákonov má zákazník právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, úplného prevzatia tovaru zákazníkom alebo treťou stranou, ktorú zákazník poveril prevzatím tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť 2 spôsobmi:

Listom – list zašlite na adresu: Pay deposit s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Emailom – obchod@tvojcas.sk

Pre urýchlenie odstúpenia od zmluvy odporúčame zákazníkom aby vyplnili formulár zasielaný spolu s tovarom alebo v objednávke zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu a následne zaslali aj list, avšak nie je to nutné a stačí využiť iba jednu z možností.

Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi odoslané všetky úhrady, ktoré uhradil v súvislosti uhradením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k zákazníkovi. Toto sa nevzťahuje na dodatočné náklady, pokiaľ zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platba je zákazníkovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude zrealizovaná rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Platba bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Tovar je potrebné zaslať alebo priniesť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Zásielky je potrebné zasielať bez dobierky. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, zákazník je povinný dodržať nasledujúce podmienky k vrátenému tovaru:

– vrátený tovar by mal byť v pôvodnom obale

– vrátený tovar by nemal javiť známky používania

– vrátený tovar by mal byť nepoškodený

– vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)

Pokiaľ je vrátený tovar poškodený predávajúci má právo vymáhať čiastku za poškodenie tovaru z predajcom vrátených peňazí kupujúcemu pomocou súdneho konania.

Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí! Pri zistení závady je potrebné hneď kontaktovať prevádzkovateľa.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného špeciálne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil , e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače, f) lotérie a iné podobné hry.

Záručné podmienky a reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení vady je to povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim. Pokiaľ predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo: a) odstúpiť od zmluvy b) žiadať o výmenu tovaru c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru.

Úplné znenie nášho reklamačného poriadku nájdete v sekcii Reklamačný poriadok.

Reklamačný formulár na vyžiadanie. Kontaktujte nás na mail: obchod@tvojcas.sk!

Organ dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 1325/32, 821 05 Ružinov, P. O. BOX 29. Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava

kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/7632 130 fax č.: 041/7632 139

Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu pomocou systému alternatívneho riešenia sporov:

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-mail uvedený v kontaktoch), pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo pokiaľ sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva . Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 CFU ARS subjekty sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Zz Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Zz Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránkach Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

2.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzavretých na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 av Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neošetrených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov predávajúceho ao zmene niektorých zákonov.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom, porozumel mu av celom rozsahu s nimi súhlasí.